ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 28.05.2020 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28.05.2020 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2020 r.
3 Uchwała nr XIX/159/2020 z dnia 28.05.2020 czwartek
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew na 2020 rok
4 Uchwała nr XIX/160/2020 z dnia 28.05.2020 czwartek
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości nie objętych gminnym systemem gospodarki odpadami na terenie Gminy Miejskiej Tczew
5 Uchwała nr XIX/161/2020 z dnia 28.05.2020 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
6 Uchwała nr XIX/162/2020 z dnia 28.05.2020 czwartek
w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych - wybory uzupełniające do Sądu Rejonowego w Tczewie
7 Uchwała nr XIX/163/2020 z dnia 28.05.2020 czwartek
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydatach na ławników - wybory uzupełniające do Sądu Rejonowego w Tczewie
8 Uchwała nr XIX/164/2020 z dnia 28.05.2020 czwartek
w sprawie przyjęcia Regulaminu programu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Tczew"