ładowanie...

Dokumenty

1 Porządek z dnia 31.03.2022 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad sesji
2 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31.03.2022 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 8 marca 2022 r.
3 Uchwała nr XLII/466/2022 z dnia 31.03.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia petycji z 12 stycznia 2022 r.
4 Uchwała nr XLII/467/2022 z dnia 31.03.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia petycji z 17 stycznia 2022 r.
5 Uchwała nr XLII/468/2022 z dnia 31.03.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia petycji z 18 stycznia 2022 r.
6 Uchwała nr XLII/469/2022 z dnia 31.03.2022 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg publicznych
7 Uchwała nr XLII/470/2022 z dnia 31.03.2022 czwartek
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miejskiej Tczew oraz ustalenia wysokości stawek opłat za postój, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich pobierania
8 Uchwała nr XLII/471/2022 z dnia 31.03.2022 czwartek
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew w 2022 r.
9 Uchwała nr XLII/472/2022 z dnia 31.03.2022 czwartek
w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Tczewie
10 Uchwała nr XLII/473/2022 z dnia 31.03.2022 czwartek
w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022
11 Uchwała nr XLII/474/2022 z dnia 31.03.2022 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawani i odpłatności za usługi opiekuńcze
12 Uchwała nr XLII/475/2022 z dnia 31.03.2022 czwartek
sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2022
13 Uchwała nr XLII/476/2022 z dnia 31.03.2022 czwartek
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa
14 Uchwała nr XLII/477/2022 z dnia 31.03.2022 czwartek
w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Towarzystwie Budownictwa Społecznego z siedzibą w Tczewie
15 Uchwała nr XLII/478/2022 z dnia 31.03.2022 czwartek
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2022 r.
16 Uchwała nr XLII/479/2022 z dnia 31.03.2022 czwartek
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2022-2035
17 Uchwała nr XLII/480/2022 z dnia 31.03.2022 czwartek
w sprawie pomocy Gminy Miejskiej Tczew obywatelom Ukrainy, którzy przebywają na terenie Tczewa w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie tego kraju
18 Uchwała nr XLII/481/2022 z dnia 31.03.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (z 14 lutego 2022r.)
19 Uchwała nr XLII/482/2022 z dnia 31.03.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (z 18 lutego 2022r.)
20 Uchwała nr XLII/483/2022 z dnia 31.03.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (z 19 lutego 2022r.)
21 Uchwała nr XLII/484/2022 z dnia 31.03.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (z 20 lutego 2022r.)
22 Uchwała nr XLII/485/2022 z dnia 31.03.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej (z 5 stycznia 2022r.).
23 Uchwała nr XLII/486/2022 z dnia 31.03.2022 czwartek
w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego wdrożenia procedury przeniesienia mogiły zbiorowej żołnierzy Armii Sowieckiej