ładowanie...

Dokumenty

1 Uchwała nr III/15/2018 z dnia 27.12.2018 czwartek
W sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023
2 Uchwała nr III/16/2018 z dnia 27.12.2018 czwartek
W spawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
3 Uchwała nr III/17/2018 z dnia 27.12.2018 czwartek
W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
4 Uchwała nr III/18/2018 z dnia 27.12.2018 czwartek
W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
5 Uchwała nr III/19/2018 z dnia 27.12.2018 czwartek
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Za Portem oraz przy południowej granicy miasta Tczewa, pomiędzy linią kolejową nr 131, granicą z Bałdowem i sadem bałdowskim, stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew
6 Uchwała nr III/20/2018 z dnia 27.12.2018 czwartek
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Bartosza Głowackiego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew
7 Uchwała nr III/21/2018 z dnia 27.12.2018 czwartek
W sprawie przystąpienia do zmiany uchwały Nr XXXV/298/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tczewa na lata 2016-2030
8 Uchwała nr III/23/2018 z dnia 27.12.2018 czwartek
W sprawie odwołania Gertrudy Pierzynowskiej ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2018-2023
9 Uchwała nr III/22/2018 z dnia 27.12.2018 czwartek
W sprawie powołania Ryszarda Bruckiego do osobowych składów stałych komisji Rady Miejskiej w Tczewie na okres kadencji 2018-2023
10 Uchwała nr III/24/2018 z dnia 27.12.2018 czwartek
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
11 Uchwała nr III/25/2018 z dnia 27.12.2018 czwartek
W sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2019 r.
12 Uchwała nr III/26/2018 z dnia 27.12.2018 czwartek
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok
13 Uchwała nr III/27/2018 z dnia 27.12.2018 czwartek
W sprawie skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie
14 Uchwała nr III/30/2018 z dnia 27.12.2018 czwartek
W sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 rok
15 Uchwała nr III/29/2018 z dnia 27.12.2018 czwartek
W sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność dyrektora Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji
16 Uchwała nr III/28/2018 z dnia 27.12.2018 czwartek
W sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność dyrektora Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji
17 Uchwała nr III/32/2018 z dnia 27.12.2018 czwartek
W sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
18 Uchwała nr III/31/2018 z dnia 27.12.2018 czwartek
W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2018-2033
19 Uchwała nr III/37/2018 z dnia 27.12.2018 czwartek
W sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Kazimierza Piechowskiego
20 Uchwała nr III/36/2018 z dnia 27.12.2018 czwartek
W sprawie nadania Panu Tomaszowi Tobiańskiemu Medalu Pro Domo Trsoviensi
21 Uchwała nr III/34/2018 z dnia 27.12.2018 czwartek
W sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok
22 Uchwała nr III/33/2018 z dnia 27.12.2018 czwartek
W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2033
23 Uchwała nr III/35/2018 z dnia 27.12.2018 czwartek
W sprawie nadania Pani Magdalenie Kubickiej-Netka Medalu Pro Domo Trsoviensi