ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 27.02.2020 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27.02.2020 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 stycznia 2020 r.
3 Uchwała nr XVII/145/2020 z dnia 27.02.2020 czwartek
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2020 rok
4 Uchwała nr XVII/146/2020 z dnia 27.02.2020 czwartek
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Tczewa na lata 2020-2034
5 Uchwała nr XVII/147/2020 z dnia 27.02.2020 czwartek
w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do partnerstwa z Województwem Pomorskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Gdańsku w zakresie przygotowania i realizacji projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych
6 Uchwała nr XVII/148/2020 z dnia 27.02.2020 czwartek
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na przepisy § 3 ust.1 pkt 1 i 3 uchwały Nr XIII/103/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2019r. w regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Tczew
7 Uchwała nr XVII/149/2020 z dnia 27.02.2020 czwartek
w sprawie skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie
8 Uchwała nr XVII/150/2020 z dnia 27.02.2020 czwartek
w sprawie wstrzymania rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji
9 Obwieszczenie z dnia 27.02.2020 czwartek
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa