ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 24.06.2021 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Porządku wraz ze zmianami z dnia 24.06.2021 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad sesji
3 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24.06.2021 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 maja 2021 r.
4 Uchwała nr XXXII/310/2021 z dnia 24.06.2021 czwartek
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Tczewa
5 Uchwała nr XXXII/311/2021 z dnia 24.06.2021 czwartek
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2020 rok
6 Uchwała nr XXXII/312/2021 z dnia 24.06.2021 czwartek
w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2020 rok
7 Uchwała nr XXXII/313/2021 z dnia 24.06.2021 czwartek
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu przy ulicy Warsztatowej w Tczewie
8 Uchwała nr XXXII/314/2021 z dnia 24.06.2021 czwartek
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
9 Uchwała nr XXXII/315/2021 z dnia 24.06.2021 czwartek
w sprawie określenia uprawnień pasażerów do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów zbiorową komunikacją masową w Tczewie
10 Uchwała nr XXXII/316/2021 z dnia 24.06.2021 czwartek
w sprawie opłat za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji masowej w Tczewie w latach 2021 - 2033
11 Uchwała nr XXXII/317/2021 z dnia 24.06.2021 czwartek
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa
12 Uchwała nr XXXII/318/2021 z dnia 24.06.2021 czwartek
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Budowa Systemu Roweru Metropolitarnego Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot"
13 Uchwała nr XXXII/319/2021 z dnia 24.06.2021 czwartek
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, z przeznaczeniem na cele usługowe
14 Uchwała nr XXXII/320/2021 z dnia 24.06.2021 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2021
15 Uchwała nr XXXII/321/2021 z dnia 24.06.2021 czwartek
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji oraz utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
16 Uchwała nr XXXII/322/2021 z dnia 24.06.2021 czwartek
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2021 r.
17 Uchwała nr XXXII/323/2021 z dnia 24.06.2021 czwartek
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2021 rok
18 Uchwała nr XXXII/324/2021 z dnia 24.06.2021 czwartek
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2021-2035
19 Uchwała nr XXXII/325/2021 z dnia 24.06.2021 czwartek
w sprawie przekazania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ponaglenia na niezałatwienie sprawy w terminie ( ponaglenie z dnia 18 maja 2021r.)
20 Uchwała nr XXXII/326/2021 z dnia 24.06.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa ( skarga z 24 maja 2021 r.)
21 Uchwała nr XXXII/327/2021 z dnia 24.06.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (skarga z 25 maja 2021 r.)
22 Uchwała nr XXXII/328/2021 z dnia 24.06.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (skarga z 26 maja 2021 r. -w części)
23 Uchwała nr XXXII/329/2021 z dnia 24.06.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (skarga z 17 lutego 2021 r.)
24 Uchwała nr XXXII/330/2021 z dnia 24.06.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (skarga z 27 maja 2021 r.)
25 Uchwała nr XXXII/331/2021 z dnia 24.06.2021 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu "Karta Mieszkańca Tczewa"