ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 29.10.2020 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29.10.2020 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 września 2020 r.
3 Uchwała nr XXIV/199/2020 z dnia 29.10.2020 czwartek
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa
4 Uchwała nr XXIV/200/2020 z dnia 29.10.2020 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
5 Uchwała nr XXIV/201/2020 z dnia 29.10.2020 czwartek
zmian w budżecie miasta Tczewa na 2020 rok
6 Uchwała nr XXIV/202/2020 z dnia 29.10.2020 czwartek
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2020-2033
7 Uchwała nr XXIV/203/2020 z dnia 29.10.2020 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew" oraz nadania jej statutu
8 Uchwała nr XXIV/204/2020 z dnia 29.10.2020 czwartek
uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
9 Uchwała nr XXIV/205/2020 z dnia 29.10.2020 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2020
10 Uchwała nr XXIV/206/2020 z dnia 29.10.2020 czwartek
przyznania dzierżawcy nieruchomości gruntowej położonej w Tczewie przy ul. Piotrowo 4, zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, pierwszeństwo w jej nabyciu
11 Uchwała nr XXIV/207/2020 z dnia 29.10.2020 czwartek
powołania Komisji do zniszczenia dokumentów złożonych przez kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 -2023 - wybory uzupełniające do Sądu Rejonowego w Tczewie
12 Uchwała nr XXIV/208/2020 z dnia 29.10.2020 czwartek
skargi na działanie Prezydenta Miasta Tczewa, (skarga z 27 sierpnia 2020r.)
13 Uchwała nr XXIV/209/2020 z dnia 29.10.2020 czwartek
skargi na działanie Prezydenta Miasta Tczewa, (skarga z 28 sierpnia 2020r.)
14 Uchwała nr XXIV/210/2020 z dnia 29.10.2020 czwartek
skargi na działanie Prezydenta Miasta Tczewa, (skarga z 02 października 2020r.)
15 Uchwała nr XXIV/211/2020 z dnia 29.10.2020 czwartek
wznowienia rozpatrzenia skargi z dnia 5 grudnia na działanie dyrektora TCSiR w Tczewie