ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 25.05.2023 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Porządek z dnia 25.05.2023 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad sesji
3 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25.05.2023 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 kwietnia 2023 r.
4 Uchwała nr LVIII/685/2023 z dnia 25.05.2023 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2023,
5 Uchwała nr LVIII/686/2023 z dnia 25.05.2023 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie: utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew " oraz nadania jej statutu
6 Uchwała nr LVIII/687/2023 z dnia 25.05.2023 czwartek
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa,
7 Uchwała nr LVIII/688/2023 z dnia 25.05.2023 czwartek
w sprawie przyjęcia Programu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 10 lat zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Tczew na 2023-2025,
8 Uchwała nr LVIII/689/2023 z dnia 25.05.2023 czwartek
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2023 rok,
9 Uchwała nr LVIII/690/2023 z dnia 25.05.2023 czwartek
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2023-2033,
10 Uchwała nr LVIII/691/2023 z dnia 25.05.2023 czwartek
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 5 maja 2023 r.
11 Uchwała nr LVIII/692/2023 z dnia 25.05.2023 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg publicznych,
12 Uchwała nr LVIII/693/2023 z dnia 25.05.2023 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miejskiej Tczew oraz ustalenia wysokości stawek opłat za postój, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich pobierania.