ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 22.12.2020 wtorek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22.12.2020 wtorek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2020 r.
3 Uchwała nr XXV/212/2020 z dnia 22.12.2020 wtorek
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2020 rok
4 Uchwała nr XXV/213/2020 z dnia 22.12.2020 wtorek
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2020-2033
5 Uchwała nr XXV/214/2020 z dnia 22.12.2020 wtorek
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
6 Uchwała nr XXV/215/2020 z dnia 22.12.2020 wtorek
w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Tczew i jej jednostkom organizacyjnym
7 Uchwała nr XXV/216/2020 z dnia 22.12.2020 wtorek
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Miejska Tczew jest organem rejestrującym
8 Uchwała nr XXV/217/2020 z dnia 22.12.2020 wtorek
zmieniająca uchwałę dotyczącą ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz zwrotu wydatków za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia
9 Uchwała nr XXV/218/2020 z dnia 22.12.2020 wtorek
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Tczew
10 Uchwała nr XXV/219/2020 z dnia 22.12.2020 wtorek
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Tczew oraz warunków i zasad korzystania z nich przez przewoźników i operatorów wraz ze stawkami opłat
11 Uchwała nr XXV/220/2020 z dnia 22.12.2020 wtorek
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Tczewa
12 Uchwała nr XXV/221/2020 z dnia 22.12.2020 wtorek
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023
13 Uchwała nr XXV/222/2020 z dnia 22.12.2020 wtorek
w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025
14 Uchwała nr XXV/223/2020 z dnia 22.12.2020 wtorek
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2021
15 Uchwała nr XXV/224/2020 z dnia 22.12.2020 wtorek
w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2021
16 Uchwała nr XXV/225/2020 z dnia 22.12.2020 wtorek
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego
17 Uchwała nr XXV/226/2020 z dnia 22.12.2020 wtorek
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r.
18 Uchwała nr XXV/227/2020 z dnia 22.12.2020 wtorek
w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2021r.
19 Uchwała nr XXV/228/2020 z dnia 22.12.2020 wtorek
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2021 rok
20 Uchwała nr XXV/229/2020 z dnia 22.12.2020 wtorek
w sprawie nadania Panu Jackowi Wiśniewskiemu Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI"
21 Uchwała nr XXV/230/2020 z dnia 22.12.2020 wtorek
w sprawie nadania Panu Andrzejowi Semborowskiemu Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI"
22 Uchwała nr XXV/231/2020 z dnia 22.12.2020 wtorek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa
23 Uchwała nr XXV/232/2020 z dnia 22.12.2020 wtorek
w sprawie rozpatrzenia skargi rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa
24 Uchwała nr XXV/233/2020 z dnia 22.12.2020 wtorek
w sprawie rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora TCSiR w Tczewie (z 03 grudnia 2020r. P. M.)