ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 24.09.2020 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24.09.2020 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 sierpnia 2020 r.
3 Uchwała nr XXIII/189/2020 z dnia 24.09.2020 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew
4 Uchwała nr XXIII/190/2020 z dnia 24.09.2020 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Tczew oraz warunków i zasad korzystania z nich przez przewoźników i operatorów wraz ze stawkami opłat
5 Uchwała nr XXIII/191/2020 z dnia 24.09.2020 czwartek
sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2020 rok
6 Uchwała nr XXIII/192/2020 z dnia 24.09.2020 czwartek
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2020-2033
7 Uchwała nr XXIII/193/2020 z dnia 24.09.2020 czwartek
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej przedmiot prawa własności Gminy Miejskiej Tczew położonej w Tczewie przy ul. Wojska Polskiego oraz wyrażenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty od ceny sprzedaży
8 Uchwała nr XXIII/194/2020 z dnia 24.09.2020 czwartek
w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tczewie na okres kadencji 2018-2023,
9 Uchwała nr XXIII/195/2020 z dnia 24.09.2020 czwartek
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tczewie na okres kadencji 2018-2023
10 Uchwała nr XXIII/196/2020 z dnia 24.09.2020 czwartek
w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tczewie na okres kadencji 2018-2023
11 Uchwała nr XXIII/197/2020 z dnia 24.09.2020 czwartek
w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skarg na działanie Prezydenta Miasta Tczewa, (5 skarg z dnia: 03 lipca 2020 r., 08 lipca 2020 r., 28 lipca 2020 r., 30 lipca 2020 r. oraz 10 sierpnia 2020 r.)
12 Uchwała nr XXIII/198/2020 z dnia 24.09.2020 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Tczewa ( skarga z 4 września 2020r.)