ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 25.08.2022 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Porządek z dnia 25.08.2022 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad sesji
3 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25.08.2022 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 sierpnia 2022 r.
4 Uchwała nr XLVII/513/2022 z dnia 25.08.2022 czwartek
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie w roku szkolnym 2022/2023
5 Uchwała nr XLVII/514/2022 z dnia 25.08.2022 czwartek
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew
6 Uchwała nr XLVII/515/2022 z dnia 25.08.2022 czwartek
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa
7 Uchwała nr XLVII/516/2022 z dnia 25.08.2022 czwartek
uchylająca w części uchwałę w sprawie przyznania dzierżawcy nieruchomości gruntowej położonej w Tczewie przy ul. Piotrowo 4, zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, pierwszeństwo w jej nabyciu
8 Uchwała nr XLVII/517/2022 z dnia 25.08.2022 czwartek
w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, z przeznaczeniem na cele usługowe oraz uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, oddanej w użytkowanie wieczyste, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, na rzecz użytkownika wieczystego
9 Uchwała nr XLVII/518/2022 z dnia 25.08.2022 czwartek
w sprawie nadania nazwy skwerowi
10 Uchwała nr XLVII/519/2022 z dnia 25.08.2022 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego
11 Uchwała nr XLVII/520/2022 z dnia 25.08.2022 czwartek
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2022 rok
12 Uchwała nr XLVII/521/2022 z dnia 25.08.2022 czwartek
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2022-2034
13 Uchwała nr XLVII/522/2022 z dnia 25.08.2022 czwartek
w sprawie poinformowania o organie właściwym do rozpatrzenia skargi (z 26 czerwca 2022 r.)
14 Uchwała nr XLVII/523/2022 z dnia 25.08.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie (z 04 lipca 2022 r.)
15 Uchwała nr XLVII/524/2022 z dnia 25.08.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (z 09 lipca 2022 r.)
16 Uchwała nr XLVII/525/2022 z dnia 25.08.2022 czwartek
w sprawie poinformowania o organie właściwym do rozpatrzenia skargi (z 14 lipca 2022 r.)
17 Uchwała nr XLVII/526/2022 z dnia 25.08.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (z 14 lipca 2022 r.),
18 Uchwała nr XLVII/527/2022 z dnia 25.08.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (z 26 lipca 2022 r.),
19 Uchwała nr XLVII/528/2022 z dnia 25.08.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (z 27 lipca 2022 r.)
20 Uchwała nr XLVII/529/2022 z dnia 25.08.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (z 05 sierpnia 2022 r.)
21 Uchwała nr XLVII/530/2022 z dnia 25.08.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie (z 06 sierpnia 2022 r.),