ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 25.06.2020 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25.06.2020 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 maja 2020 r.
3 Uchwała nr XX/165/2020 z dnia 25.06.2020 czwartek
w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Tczewa
4 Uchwała nr XX/166/2020 z dnia 25.06.2020 czwartek
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2019 rok
5 Uchwała nr XX/167/2020 z dnia 25.06.2020 czwartek
w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
6 Uchwała nr XX/168/2020 z dnia 25.06.2020 czwartek
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2020 rok
7 Uchwała nr XX/169/2020 z dnia 25.06.2020 czwartek
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2020-2034
8 Uchwała nr XX/170/2020 z dnia 25.06.2020 czwartek
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
9 Uchwała nr XX/171/2020 z dnia 25.06.2020 czwartek
w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2020 r.
10 Uchwała nr XX/172/2020 z dnia 25.06.2020 czwartek
w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławnika.
11 Uchwała nr XX/173/2020 z dnia 25.06.2020 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska w mieście Tczewie