ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 31.10.2019 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Porządek z dnia 31.10.2019 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad wraz ze zmianami
3 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31.10.2019 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 września 2019 r.
4 Uchwała nr XIII/101/2019 z dnia 31.10.2019 czwartek
W sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru ławników do sądów powszechnych i ustalenia regulaminu tajnego głosowania
5 Uchwała nr XIII/102/2019 z dnia 31.10.2019 czwartek GŁOSOWANIE TAJNE
W sprawie stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych
6 Uchwała nr XIII/103/2019 z dnia 31.10.2019 czwartek
W sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Tczew
7 Uchwała nr XIII/104/2019 z dnia 31.10.2019 czwartek
W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
8 Uchwała nr XIII/105/2019 z dnia 31.10.2019 czwartek
W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
9 Uchwała nr XIII/106/2019 z dnia 31.10.2019 czwartek
W sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
10 Uchwała nr XIII/107/2019 z dnia 31.10.2019 czwartek
W sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Tczewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
11 Uchwała nr XIII/108/2019 z dnia 31.10.2019 czwartek
W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
12 Uchwała nr XIII/109/2019 z dnia 31.10.2019 czwartek
W sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
13 Uchwała nr XIII/110/2019 z dnia 31.10.2019 czwartek
W sprawie przyjęcia programu rozwoju sportu na lata 2019-2023
14 Uchwała nr XIII/111/2019 z dnia 31.10.2019 czwartek
W sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Lokalny System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w partnerstwie tczewskim - edycja II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
15 Uchwała nr XIII/112/2019 z dnia 31.10.2019 czwartek
W sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2019r
16 Uchwała nr XIII/113/2019 z dnia 31.10.2019 czwartek
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2032
17 Uchwała nr XIII/114/2019 z dnia 31.10.2019 czwartek
W sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia i stosowania przez radnych miejskich Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów