ładowanie...

Dokumenty

1 Wniosek z dnia 29.06.2023 czwartek
Skiberowski, zdjęcie z porządku obrad głosowania ws. zmian w budżecie miasta Tczewa na 2023 rok
2 Zmiany do Porządku obrad z dnia 29.06.2023 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
3 Porządek z dnia 29.06.2023 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad sesji
4 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29.06.2023 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 maja 2023 r.
5 Uchwała nr LIX/692/2023 z dnia 29.06.2023 czwartek
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Tczewa
6 Uchwała nr LIX/693/2023 z dnia 29.06.2023 czwartek
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2022 rok
7 Uchwała nr LIX/694/2023 z dnia 29.06.2023 czwartek
w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2022 rok
8 Uchwała nr LIX/695/2023 z dnia 29.06.2023 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg publicznych
9 Uchwała nr LIX/696/2023 z dnia 29.06.2023 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miejskiej Tczew oraz ustalenia wysokości stawek opłat za postój, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich pobierania
10 Uchwała nr LIX/697/2023 z dnia 29.06.2023 czwartek
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Tczew
11 Uchwała nr LIX/698/2023 z dnia 29.06.2023 czwartek
w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Tczewie
12 Uchwała nr LIX/699/2023 z dnia 29.06.2023 czwartek
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu przy ulicy Warsztatowej w Tczewie
13 Uchwała nr LIX/700/2023 z dnia 29.06.2023 czwartek
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu przystani nad Wisłą w Tczewie
14 Uchwała nr LIX/701/2023 z dnia 29.06.2023 czwartek
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Grunwaldzka-Targowa w Tczewie
15 Uchwała nr LIX/702/2023 z dnia 29.06.2023 czwartek
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa
16 Uchwała nr LIX/703/2023 z dnia 29.06.2023 czwartek
w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tczewa na lata 2016-2030
17 Uchwała nr LIX/704/2023 z dnia 29.06.2023 czwartek
zmian w budżecie miasta Tczewa na 2023 rok
18 Uchwała nr LIX/705/2023 z dnia 29.06.2023 czwartek
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2023-2033
19 Uchwała nr LIX/706/2023 z dnia 29.06.2023 czwartek
nadania nazwy skwerowi
20 Uchwała nr LIX/707/2023 z dnia 29.06.2023 czwartek
powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych
21 Uchwała nr LIX/708/2023 z dnia 29.06.2023 czwartek
zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2023 r.,
22 Uchwała nr LIX/709/2023 z dnia 29.06.2023 czwartek
rozpatrzenia petycji z dnia 9 maja 2023 r.
23 Uchwała nr LIX/710/2023 z dnia 29.06.2023 czwartek
przekazania petycji z dnia 13 czerwca 2023 r. według właściwości,
24 Uchwała nr LIX/711/2023 z dnia 29.06.2023 czwartek
wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie