ładowanie...

Dokumenty

1 Porządku wraz ze zmianami z dnia 27.06.2019 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad sesji
2 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27.06.2019 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 maja 2019r.
3 Uchwała nr X/74/2019 z dnia 27.06.2019 czwartek
w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Tczewa
4 Uchwała nr X/75/2019 z dnia 27.06.2019 czwartek
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2018 rok
5 Uchwała nr X/76/2019 z dnia 27.06.2019 czwartek
w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
6 Uchwała nr X/77/2019 z dnia 27.06.2019 czwartek
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
7 Uchwała nr X/78/2019 z dnia 27.06.2019 czwartek
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz zwrotu wydatków za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia
8 Uchwała nr X/79/2019 z dnia 27.06.2019 czwartek
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2019 rok
9 Uchwała nr X/80/2019 z dnia 27.06.2019 czwartek
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2032
10 Uchwała nr X/81/2019 z dnia 27.06.2019 czwartek
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jarzębinowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew
11 Uchwała nr X/82/2019 z dnia 27.06.2019 czwartek
w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania Medalu "PRO DOMO TRSOVIENSI"
12 Uchwała nr X/83/2019 z dnia 27.06.2019 czwartek
w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych
13 Uchwała nr X/84/2019 z dnia 27.06.2019 czwartek
w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2019 r.